FLYNDERSØ MØLLE - ÅBNINGER I LANDSKABET


VUNDET - IDEKONKURRENCE

 

Landskabet ved Flyndersø Mølle opleves på én gang stort og nært. ‘Stort’ når landskabstrækket set fra Herningvej åbner sig op og man fornemmer bredningen omkring dødis-søens oprindelige udløb - ‘nært’ i bygningens menneskelige skala hvor stråtagets tekstur smelter
sammen med siv og tagrør som forgrund til søens vandspejl.


Et helt særligt møde mellem den store fortælling om istidens landskabsdannelse og de nære, lavmælte spor af mennesket – og mølledriften - i landskabet.


Med små indgreb forbinder vi oplevelsen af det store landskabstræk med den nære, sansede fortælling.


Det oprindelige å-løb bliver (med manuel grødeskæring) igen et smalt frit vandspejl der trækker himmellyset ned mellem de tætte siv, som med boardwalk og vandmølle-leg gøres nært og mærkbart, samtidig med at blikket og bevægelsen ledes videre gennem sivene mod søens
store vandspejl og den modsatte bred.


Enkle rydninger af spontan bevoksning understreger oplevelsen af bygningen i det flade landskab, og gør terrænformerne der antyder den nedrevne gårds tre længer aflæselige.


Parkeringen indpasses på den tidligere gårdsplads, enkelt tegnet op med en ramme af naturstensbelægning, med samme præcision som den tidligere vandmølles omrids tegnes op nord for den eksisterende bygning.


Som kontrast til de præcist optegnede kulturhistoriske spor er omridset af den nutidige belægning (der sikrer fuld tilgængelighed) en blød og organisk form, uden tydelig afgrænsning, der griber flowlinjerne til og fra parkering, fugletårn og den nye port, og fletter sig sammen med landskabet.


En ny gennembrydning på 3 fags bredde i bygningens nordlige halvdel danner ramme omkring et særligt kig til landskabet og er samtidig et overdækket uderum, tilgængeligt 24/7, med mulighed for at tænde op i ildsted og tilgå rindende vand.


Som en port til søen inviterer åbningen indenfor og danner foyer for (aflåseligt) formidlingsrum, depot og et offentligt tilgængeligt toilet og giver fra boardwalken på nordsiden adgang til søen .


Gennembrydningen er indpasset i bindingsværkets facaderytme og placeret asymmetrisk så hoveddøren bevares på sin nuværende placering og der tilgodeses et smukt ‘gennemkig’ fra ankomsten ad grusvejen. Som greb er det en transformation som på én gang respekterer bygningens vigtigste kvaliteter og skaber et nyt klart arkitektonisk landmark, både på afstand – som et indrammet kig - og helt tæt på, som et rum at søge ly i.


Transformationen består af følgende elementer:


• En gennembrydning af bygningen tll et overdækket uderum / portrum


• Nyt stråtag. Indvendige spær og lægter renoveres og udskiftes efter behov. Lofter og isolering fjernes og der åbnes til kip. Udskæring i taget i portrummet giver et stemningsflydt lys og et fint kig til himlen.


• Renovering af husets tre skorstene med tilknyttede ‘ildsteder’, der fungerer som varmekilde inde og ude. Teglsten fra facaden genbruges her.


• Genskabelse af bundrem og renovering af facaden, hvor alt isolering og indvendige beklædninger fjernes. Herved mindskes risiko for råd i bindingsværket. Vandrør isoleres og holdes frostfri. Huset kan efterisoleres hvis behovet opstår.


• Store nye vinduespartier mod nord, proportioner tilpasset bygningens fag.


• Toilettet flyttes og får direkte adgang fra porten, tilsvarende (ude)køkkenet. Køkkendelen kan lukkes af med en lem i facaden, hvis det ønskes.


Huset står uopvarmet og uden isolering, for at mindske risikoen for råd og spare på energi og driftsomkostninger. En bæredygtig og driftssikker løsning, som giver de tre skorstenes ildsteder et nyt liv som samlingssteder, når huset er i brug.